بشکه‌های سیلندریکال درب بسته (TH)

با حجم‌های معمول ۵۵، ۲۲۰، ۲۳۰ و ۲۴۰ لیتر

بشکه‌های سیلندریکال درب باز (OH)

با حجم‌های معمول ۲۲۰، ۲۳۰ و ۲۴۰ لیتر

بشکه‌های کونیکال

با حجم‌های معمول ۵۵، ۷۰، ۲۲۰ و ۲۳۰ لیتر

بشکه‌های قیری

با حجم‌های معمول ۱۸۰ و ۲۱۰ لیتر